Zaznacz stronę

W Internecie można znaleźć rozbieżne informacje dotyczące przedawnienia roszczenia o odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot. Jedni podają roczny, inni dwuletni a jeszcze inni trzyletni termin. Z czego to wynika?

Wszelkie wątpliwości w tym zakresie rozwiał Sąd Najwyższy, który w uchwale z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie o sygnaturze akt III CZP 111/16 podał, że „roszczenie o odszkodowanie przewidziane w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 295/91, przedawnia się w terminie rocznym na podstawie art. 778 KC.” Przepis art. 778 Kodeksu Cywilnego ustala roczny termin przedawnienia roszczeń wynikających z umowy przewozu.

Sąd zadał sobie również pytanie, czy taki termin jest odpowiedni w odniesieniu do odpowiedzialności przewidzianej w rozporządzeniu nr 261/2004?. Sąd wyjaśnił, że termin należy uznać za wystarczający, ponieważ pasażer został zwolniony od obowiązku dowodzenia zarówno przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej, jak i wysokości odszkodowania, dlatego powinien niezwłocznie dochodzić swojego roszczenia po zaistnieniu zdarzenia.

Zgodzić się należy z tym, że w przypadku zryczałtowanej formy kompensaty termin jej przedawnienia wynosi rok zgodnie z powołaną uchwałą SN z 17 marca 2017 r., zaś dla indywidualnych roszczeń uzupełniających, dla których podstawę stanowi Konwencja Montrealska termin ten jest równy okresowi dwóch lat.Przy czym zaznaczenia wymaga, że termin przedawnienia zaczyna swój bieg od dnia wykonania przewozu. Jeżeli jednak przewóz nie został wykonany, termin roczny biegnie od dnia, kiedy miał on zostać wykonany.

W przypadku, jeżeli wystąpiłaby szkoda po stronie pasażera, wywołana czynem niedozwolonym przewoźnika, należy zastosować art. 4421Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z powołanym przepisem roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzechod dnia, w którym poszkodowany dowiedział się albo przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.

W rezultacie pasażerowie, którzy doznali szkody na skutek opóźnienia lotu bądź odwołania lotu, mają różne niezależne od siebie terminy przedawnienia ich roszczeń.

Jakie działania przerywają bieg przedawnienia?

Skierowanie sprawy na drogę sądową przerywa bieg przedawnienia roszczenia. Skierowanie roszczenia w stosunku do przewoźnika telefonicznie, mailowo lub listownie nie wystarczy. W przypadku wystąpienia z powództwem po upływie 1 roku pasażerowie narażają się na skuteczne podniesienie przez przewoźnika zarzutu przedawnienia, co w konsekwencji doprowadzi do przegrania sprawy.