Zaznacz stronę

 

Podróżowanie staje się coraz popularniejszą formą spędzania wolnego czasu. Jest to głównie zasługa tego, iż mamy do wyboru przeróżne środki transportu, które znacznie ułatwiają nam przemieszczanie się między obranymi przez nas destynacjami. Obecnie coraz więcej osób korzysta z podróżowania samolotem. Cenimy sobie zaoszczędzony czas, wygodę i komfort. Liczne udogodnienia sprawiają, że w zasadzie loty to czysta przyjemność. Przynajmniej takie jest założenie. Niestety, oprócz wielu zalet związanych z szybkim i sprawnym transportem lotniczym jest również kilka wad, które potrafią skutecznie zepsuć nam wymarzoną podróż.

Podróże lotnicze nie zawsze przebiegają płynnie i bezproblemowo tak jak byśmy tego oczekiwali. W transporcie lotniczym bardzo częstym zjawiskiem są opóźnione bądź odwołane loty. Aby zabezpieczyć komfort i interesy podróżujących powstało wiele aktów prawnych regulujących kwestie odszkodowania i pomocy pasażerom w sytuacjach odwołania lub dużego opóźnienia lotów. Kwestia rekompensaty została szczegółowo uregulowana w Rozporządzeniu (WE) nr 261/ 2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 11.02.2004 roku. Wysokość i wypłata odszkodowania uzależnione są od spełnienia wymienionych w Rozporządzeniu przesłanek. Lot może zostać opóźniony, a nawet odwołany z wielu powodów. Zdarzają się sytuacje, kiedy rejs nie zostaje zrealizowany o czasie z przyczyny leżącej po stronie przewoźnika. W takiej sytuacji – zgodnie z prawem unijnym – pasażerom bez wątpienia przysługuje rekompensata. Jednakże zdarzają się również sytuacje, na które przewoźnik nie ma wpływu. W Rozporządzeniu czytamy: „ (…)zobowiązania przewoźników lotniczych powinny być ograniczone lub ich odpowiedzialność wyłączona w przypadku, gdy zdarzenie jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków. Okoliczności te mogą, w szczególności, zaistnieć w przypadku destabilizacji politycznej, warunków meteorologicznych uniemożliwiających dany lot, zagrożenia bezpieczeństwa, nieoczekiwanych wad mogących wpłynąć na bezpieczeństwo lotu oraz strajków mających wpływ na działalność przewoźnika.” O ile do wymienionych w pierwszej kolejności przesłanek nie ma większych wątpliwości, o tyle kwestia strajków jest dość kontrowersyjna i budzi wiele emocji. Czy faktycznie wystąpienie strajku można uznać za „nadzwyczajne okoliczności” zwalniające przewoźnika z odpowiedzialności odszkodowawczej? Czy przewoźnik nie miał wpływu na sytuację i nie mógł podjąć żadnych działań aby nie dopuścic do strajku, a co za tym idzie, zapewnić pasażerom niezakłóconą podróż? Zagadnieniem tym zajął się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE).

Z orzeczenia wynika, iż linie lotnicze mają obowiązek zrekompensować swoim pasażerom opóźnienia bądź odwołania lotów, które powstały wskutek strajków personelu pokładowego. Przed wydaniem wyroku wszelkiego rodzaju strajki lotnicze uznawano za nadzwyczajne okoliczności, które zwalniały linie lotnicze z obowiązku wypłaty odszkodowań. Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że nawet nielegalny i nieprzewidziany strajk pracowników linii lotniczej nie stanowi zdarzenia nadzwyczajnego. Co więcej, TSUE podkreślił, iż ryzyko wynikające ze skutków społecznych towarzyszących tego rodzaju środkom należy uznać za wpisujące się w ramy normalnego wykonywania działalności przewoźnika lotniczego. Także w sytuacji opóźnienia czy też odwołania lotu w związku ze strajkiem przewoźnik musi wypłacić swoim pasażerom odszkodowania w wysokości nawet do 600 euro na osobę. Decyzja ta w znacznym stopniu wzmacnia europejskie prawo pasażerskie i zdecydowanie zachęca linie lotnicze do przeciwdziałania strajkom. Jedynym ograniczeniem dotyczącym wypłaty odszkodowania jest przedawnienie sprawy, które wynosi 3 lata. Stanowisko reprezentowane przez Trybunał znaczenie poszerza katalog przesłanek stanowiących podstawę by domagać się odszkodowania. Dlatego też będąc pokrzywdzonym pasażerem należy niezwłocznie zająć się sprawą i ubiegać się o należne odszkodowanie z pomocą profesjonalistów, którzy szybko i sprawnie pomogą nam w tej sytuacji.

Wyrok z dnia 17.04.2018 roku – sprawy połączone – C-195/17, od C-197/17 do C-203/17, C-226/17, C-228/17, C-254/17, C-274/17, C-275/17, OD C-278/17 DO C-286/17 i od C-290/17 do C-292/17 KRÜSEMANN i inni.