Zaznacz stronę

Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych podawanych przez Użytkowników w formularzu kontaktowym zamieszczonym na stronie www.kancelaria-dcc.pl w zakładce kontakt jest Kancelaria Radców Prawnych Dudkiewicz Ciastko Cichocka s.c. z siedzibą w Poznaniu (zwana dalej Kancelaria DCC), ul. Poznańska 62/88, 60-853 Poznań, NIP 781-193-15-98, REGON 365064709.
 2. W stosunku do danych osobowych Użytkowników przekazywanych do Serwisu Internetowego Administrator działa na podstawie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, w tym w szczególności na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000).
 3. Kancelaria DCC szanuje prywatność Użytkowników i przestrzega przepisów dotyczących danych osobowych, przekazywanych przez Użytkownika za pośrednictwem naszej strony.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usług przez Kancelarię DCC.
 5. Korzystanie z Serwisu internetowego nie wymaga rejestracji/logowania, jednak wymaga zapisywania plików „Cookies” przez serwer Serwisu internetowego na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 6. „Cookies” to zaszyfrowany identyfikator systemu komputerowego zapisany w pliku tekstowym. Pliki te nie umożliwiają identyfikacji Użytkownika, za ich pomocą nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Do działania „Cookies” konieczna jest ich akceptacja przez przeglądarkę internetową oraz nieusuwanie ich z dysku urządzenia końcowego Użytkownika.
 7. W ramach wykonywanych czynności korzystamy z plików cookies. Tym samym informujemy, że przez dalsze korzystanie z naszej strony www.kancelaria-dcc.pl wyrażają Państwo zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego Państwo korzystają tzw. plików cookies. Dodatkowo wskazujemy, że w każdej chwili mogą Państwo cofnąć powyższą zgodę. Mogą Państwo również zmienić ustawienia cookies, aby nie zapisywały one Państwa śladów.
 8. Dane osobowe podane przez Użytkownika będą przetwarzane przez Kancelarię DCC w następujących celach:

 

  • udzielenia odpowiedzi na zadane pytania,
  • wykonania Umowy,
  • podjęcia działań przed zawarciem Umowy.

 

 1. Kancelaria DCC przetwarza następujące dane osobowe:
 • imię,
 • nazwisko,
 • adres mail,
 • numer telefonu kontaktowego.
 1. Państwa dane osobowe przetwarzane przez Administratora są
 • zbierane w określonych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach (zasada minimalizowania ilości danych osobowych do treści niezbędnych),
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych,
 • chronione za pomocą odpowiednich środków technicznych, fizycznych lub organizacyjnych przed niedozwolonym, niezgodnym z prawem przetwarzaniem, przypadkową utratą, zniszczeniem, zniekształceniem lub uszkodzeniem,
 • przetwarzane zgodnie z prawem w sposób przejrzysty, jasny i zrozumiały dla osoby, której dane dotyczą,
 • nieprzetwarzane w sposób niezgodny z celem, w jakim zostały zebrane,
 • ograniczone do tego, co jest niezbędne dla realizacji celów, dla których są przetwarzane,
 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane lub ograniczane,
 • przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane,
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą.
 1. Przetwarzanie Państwa danych osobowych danych osobowych jest możliwe jedynie, gdy spełniona jest przynajmniej jedna z wymienionych przesłanek:

 

  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
  • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie skonkretyzowanych celów,
  • przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
  • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej,
  • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą.

 

 1. Jeżeli podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda to mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie.
 2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu korzystania przez Państwa z usług, obowiązuje do jej odwołania.
 3. Dane osobowe Użytkowników i Klientów mogą być udostępniane podmiotom trzecim, wyłącznie w celu wykonania umów zawartych między Użytkownikiem a Kancelarią DCC.
 4. Niezależnie od celu przetwarzania danych, dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć również upoważnieni pracownicy i podwykonawcy oraz kontrahenci (w tym firmy informatyczne, magazyn, kurier, obsługa płatności) Administratora danych, z którymi zawarł on odpowiednie umowy powierzenia danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane poza UE tylko w celu realizacji umowy między Użytkownikiem/Klientem a Kancelarią DCC, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu odpowiednich zabezpieczeń.
 6. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane i będzie obliczany w oparciu o następujące kryteria:
 • przepisy prawa, które mogą narzucać przetwarzanie danych lub ich archiwizację przez określony czas,
 • okres, przez jaki są świadczone usługi,
 • okres do momentu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń,
 • okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora,
 • okres, na jaki została udzielona zgoda.
 1. Ponadto informujemy, że osoba, której dane dotyczą posiada następujące uprawnienia:
 • prawo dostępu do danych,
 • prawo do bycia informowanym,
 • prawo do poprawiania danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do usuwania danych („prawo do bycia zapomnianym”),
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu.
 1. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania danych osobowych, osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Korzystanie z informacji zawartych w serwisie www.kancelaria-dcc.pl oraz powiązanych usług jest bezpłatne i nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami ze strony użytkownika.
 3. Wykorzystanie materiałów opublikowanych w serwisie www.kancelaria-dcc.pl w całości lub w części, w sposób wykraczający poza użytek prywatny, wymaga każdorazowej pisemnej zgody Kancelarii DCC.
 4. Kancelarii DCC przysługują wszelkie prawa, w szczególności prawa autorskie do Serwisu internetowego i wszystkich treści na nim zamieszczonych oraz do struktury baz danych w nim zawartych. Serwis oraz wchodzące w jego skład oprogramowanie wraz z dokumentacją oraz dane są chronione przepisami prawa polskiego oraz przepisami konwencji międzynarodowych, ze wszystkimi konsekwencjami z tego wynikającymi.

 

Kancelaria DCC nie gwarantuje prawidłowości informacji zawartych w Serwisie. Nie gwarantuje również, że materiał zawarty na stronie jest uaktualniany czy dostępny. Kancelaria DCC nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących strony i jej użytku włącznie z gwarancjami dorozumianymi przez prawo odnośnie jakości, dbałości czy umiejętności.