Zaznacz stronę

Regulamin strony internetowej

www.odszkodowaniesamolot.pl

Niniejszy regulamin (zwany dalej REGULAMIN) opisuje zasady współpracy pomiędzy Klientem (Pasażerem) a spółką DCC Service Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w zakresie usług oferowanych za pośrednictwem strony internetowej www.odszkodowaniesamolot.pl.

 

§1 DEFINICJE

 

 1. Umowa – umowa o świadczenie usług zawarta pomiędzy Klientem (Pasażerem) a DCC Service Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, a w przypadku gdy umowa zawarta jest z Konsumentem – umowa zawarta na odległość w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa regulujących sprzedaż konsumencką, zawarta po zaakceptowaniu przez Klienta warunków niniejszego REGULAMINU. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez DCC Service na zlecenie Pasażera (Klienta) oceny możliwości uzyskania Odszkodowania oraz jego wysokości oraz pośrednictwo w zakresie działań mających na celu uzyskanie Odszkodowania, w tym: zgłoszenie Roszczenia do Przewoźnika lotniczego, negocjacje dotyczące zasad i wysokości odszkodowania oraz skierowanie i prowadzenie sprawy na drodze postępowania administracyjnego lub sądowego. Podstawą zawarcia umowy jest wypełnienie i wysłanie formularza za pośrednictwem strony internetowej www.odszkodowaniesamolot.pl lub wysłanie za pośrednictwem tejże strony internetowej zdjęcia lub skanu karty pokładowej. Aby zawrzeć umowę o świadczenie Usług Użytkownik musi mieć ukończone 18 lat albo być reprezentowany przez uprawnionego przedstawiciela ustawowego. Użytkownik działający w imieniu osoby trzeciej, odpowiada za to, że jest przez te osoby prawidłowo umocowany.
 2. Klient – osoba, która zaakceptowała warunki niniejszego REGULAMINU i wysłała formularz zgłoszeniowy lub skan/zdjęcie karty pokładowej za pośrednictwem strony internetowej www.odszkodowaniesamolot.pl;
 3. DCC Service sp. z o.o. – właściciel serwisu www.odszkodowaniesamolot.pl. Spółka z siedzibą w Poznaniu (60-853), przy ul. Poznańskiej 62/88, wpisana do KRS pod numerem 0000717991, NIP 781-196-53-73, REGON 369498238 przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu (zwane dalej jako DCC Service lub Usługodawca).
 4. Użytkownik – każdy podmiot korzystający z serwisu w jakikolwiek sposób, a także podmiot który zawiera albo zawarł umowę o świadczenie usług oraz podmiot, w imieniu i na rzecz którego została zawarta taka umowa,
 5. Odszkodowanie – całkowita kwota pieniężna, która jest wypłacana przez Przewoźnika lotniczego na rzecz Klienta lub DCC Service sp. z o.o. po zawarciu przez Klienta Umowy. Dla uniknięcia nieporozumień strony oświadczają, że Odszkodowanie nie obejmuje kosztów zastępstwa procesowego, kosztów odbioru odszkodowania, odsetek i podobnych opłat, które należne będą DCC Service sp. z o.o.
 6. Prawa pasażerów – obowiązujące regulacje prawne, rozporządzenia, dyrektywy lub podobne, które regulują prawa pasażerów, obowiązki przewoźników lotniczych, kwestie odszkodowań za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie usługi przewozu.
 7. Pełnomocnictwo/usługa świadczenia usług prawnych – dokument upoważniający do działania w imieniu Klienta przez DCC Service, jej partnerów lub podmioty z nią współpracujące przed Przewoźnikiem lotniczym, organem administracyjnym, podmiotem prywatnym lub sądem powszechnym celem uzyskania odszkodowania, rekompensaty lub zwrotu kosztów.
 8. Prowizja – należne DCC Service sp. z o.o. wynagrodzenie stanowiące 20% kwoty Odszkodowania uzyskanego od Przewoźnika lotniczego powiększone o obowiązujący podatek od towarów i usług tj. 24,6 % brutto.
 9. Roszczenie – żądanie wypłaty należnego Klientowi Odszkodowania z uwagi na niewykonanie bądź nienależyte wykonanie usługi przewozu zgłoszone Przewoźnikowi lotniczemu na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 10. Serwis internetowy – odszkodowaniesamolot.pl jest serwisem ogólnodostępnym dla Użytkowników korzystających z sieci Internet. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu internetowego w sposób zgodny z Regulaminem, z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w sposób nienaruszający praw osób trzecich oraz praw i interesów DCC Service sp. z o.o. DCC Service zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych Usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu dla Klientów, którzy naruszą postanowienia Regulaminu. DCC Service nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają, lub utrudniają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług.
 11. Boarding Pass – karta pokładowa uprawniająca Pasażera do wejścia na pokład samolotu.
§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

  1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem, powszechnie obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia Serwisu internetowego, a w szczególności w sposób nienaruszający praw osób trzecich oraz praw i interesów DCC Service.
  2. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
   1. korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
   2. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub / i umieszczanie w Serwisie nie zamówionej informacji handlowej (tzw. spam);
   3. korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników, oraz dla DCC Service, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw.
  3. DCC Service przysługują wszelkie prawa, w szczególności prawa autorskie do Serwisu internetowego oraz do struktury baz danych w nim zawartych. Serwis oraz wchodzące w jego skład oprogramowanie wraz z dokumentacją oraz dane są chronione przepisami prawa polskiego oraz przepisami konwencji międzynarodowych, ze wszystkimi konsekwencjami z tego wynikającymi.
  4. DCC Service nie gwarantuje prawidłowości informacji zawartych w Serwisie. Nie gwarantuje również, że materiał zawarty na stronie jest uaktualniany czy dostępny. DCC Service nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących strony i jej użytku włącznie z gwarancjami dorozumianymi przez prawo odnośnie jakości, dbałości czy umiejętności.
§3 UMOWA I ZAWARCIE UMOWY

 

 1. Z chwilą zwrócenia się przez Klienta do www.odszkodowaniesamolot.pl o pomoc w zakresie analizy podstawy Roszczenia, jego wysokości i dochodzenia Klient akceptuje treść niniejszegoREGULAMINU i wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu zawiera z DCC Service Umowę o świadczenie usług, z zastrzeżeniem pkt 9 poniżej.
 2. Na podstawie Umowy Klient zobowiązany jest do podpisania stosownego pełnomocnictwa/upoważnienia oraz przesłania dokumentacji wymaganej przez DCC Service dla celów oceny możliwości uzyskania odszkodowania i jego wysokości oraz dla celów pośrednictwa w zakresie działań mających na celu uzyskanie odszkodowania. Przez podpisanie pełnomocnictwa/upoważnienia Klient oświadcza dodatkowo, że ma pełną zdolność do zawarcia Umowy, zapewnia, że jest uprawniony i upoważniony do zawarcia Umowy oraz że dochodzenie Roszczenia nie zostało powierzone osobie trzeciej oraz iż pomiędzy Klientem i Przewoźnikiem lotniczym, nie toczy się żaden spór, nie złożono na Przewoźnika skargi ani nie są prowadzone rozmowy lub korespondencja, których przedmiotem jest lub mogłoby być Roszczenie. W przeciwnym razie Klient zobowiązuje się do natychmiastowego zaprzestania takich rozmów oraz wskazania DCC Service jako podmiotu, który został upoważniony do dochodzenia Roszczenia w imieniu Klienta. Jednocześnie Klient upoważnia DCC Service do zaakceptowania lub odrzucenia ofert rozliczenia na podstawie doświadczenia DCC Service z Przewoźnikiem lotniczym i porady od zewnętrznego przedstawiciela prawnego.
 3. Po podpisaniu Umowy Klient zobowiązuje się udzielać DCC Service wszelkich prawdziwych odpowiedzi i informacji dotyczących sprawy oraz przesłania wymaganych dokumentów a to wszystko w sposób rzetelny i bez zbędnej zwłoki. Dane o lotach i informacje mogą być przesyłane pomiędzy Stronami za pośrednictwem strony internetowej, aplikacji mobilnych, poczty elektronicznej, drogi telefonicznej oraz innych rozwiązań zaakceptowanych przez DCC Service.
 4. Po zawarciu Umowy z DCC Service Klient zobowiązuje się nie zlecać prowadzenia spraw, związanych z Roszczeniem jakimkolwiek podmiotom lub osobom trzecim ani nie prowadzić jakichkolwiek rozmów z Przewoźnikiem lotniczym bez pośrednictwa DCC Service. Jednocześnie Klient zobowiązany jest informować DCC Service o wszelkich próbach bezpośredniej komunikacji ze strony Przewoźnika lotniczego lub Organizatora Turystyki.
 5. Na podstawie Umowy DCC Service dochodzi w imieniu Klienta przeciwko Przewoźnikowi lotniczemu Roszczenia wypłaty odszkodowania. Po otrzymaniu pełnomocnictwa/upoważnienia do podjęcia czynności w imieniu Klienta DCC Service przystępuje do działań mających na celu zaspokojenia roszczeń Klienta.
 6. DCC Service uprawniony będzie do skorzystania z usług podmiotów trzecich (profesjonalnego pełnomocnika procesowego). Klient wyraża zgodę na dalsze ustanawianie pełnomocników do tej sprawy oraz zezwala na udzielenie pełnomocnikowi procesowemu dostępu do wszystkich danych przedstawionych DCC Service i umożliwi przedstawicielowi prawnemu przekazanie DCC Service informacji dotyczących postępowania.
 7. W przypadku otrzymania przez Klienta jakiejkolwiek bezpośredniej płatności lub innej formy zadośćuczynienia od Przewoźnika lotniczego po zawarciu Umowy, Klient zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie DCC Service w terminie nie dłuższym niż 3 (trzy) dni. Płatności takie traktowane będą przez strony jako Odszkodowanie.
 8. Umowa zostanie uznana za wykonaną z chwilą uzyskania świadczenia zaspokajającego Roszczenia Użytkownika albo uzyskania prawomocnego orzeczenia wskazującego na brak podstaw do żądania odszkodowania lub zadośćuczynienia, albo uzyskania orzeczenia o bezskuteczności egzekucji lub umorzeniu egzekucji.
 9. Wysłanie Boarding Pass za pośrednictwem strony odszkodowaniesamolot.pl nie jest zawarciem umowy o świadczenie usług, o której mowa w pkt 2 powyżej a jedynie zleceniem DCC Service bezpłatnej analizy ewentualnego prawa do Odszkodowania. Dopiero podpisanie pełnomocnictwa jest zawarciem Umowy o świadczenie usług przez DCC Service.

§4 WYNAGRODZENIE

 1. DCC Service pobiera prowizję od uzyskanego Odszkodowania w wysokości 20% kwoty Odszkodowania uzyskanego od Przewoźnika lotniczego powiększone o obowiązujący podatek od towarów i usług, tj 24,6 % brutto od wartości świadczenia pieniężnego, ulg, skont, rabatów, voucherów, bonów itp. DCC Service ma prawo do zatrzymania vouchera do momentu wypłaty pełnej prowizji na rzecz DCC Service.
 2. W przypadku uzyskania Odszkodowania w następstwie skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego lub egzekucyjnego oprócz wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 powyżej DCC Service pobiera dodatkowe wynagrodzenie w wysokości kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu sądowym lub egzekucyjnym, które to są wypłacane bezpośrednio przez Przewoźnika Lotniczego jako strony przegrywającej/dłużnika.
 3. Wszelkie ewentualne koszty związane z postępowaniem sądowym lub/i egzekucyjnym pokrywa Klient. Ich wysokość wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Klient przed wszczęciem postępowania zostanie poinformowany o wysokości tych kosztów. W przypadku wydania orzeczenia zasądzającego odszkodowanie lub inne świadczenia na rzecz Klienta, Klientowi może zgodnie z orzeczeniem sądu przysługiwać zwrot poniesionych kosztów.
 4. Klient upoważnia DCC Service do otrzymywania na rachunek bankowy DCC Service wszelkich kwot i świadczeń związanych z zawartą Umową. Wówczas DCC Service wypłaca Klientowi uzyskane świadczenie po uprzednim potrąceniu należnych DCC Service opłat i wynagrodzenia w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania oraz dostarczenia przez Klienta danych do przelewu.
 5. Niezależnie od waluty, w jakiej spełnione zostaje świadczenie przez Przewoźnika lotniczego, DCC Service wypłaca Klientowi należne mu świadczenie wyrażone w polskich złotych (PLN) przeliczone w oparciu o:
  • a) średni kurs NBP dla waluty, w której zostało spełnione świadczenie przez Przewoźnika lotniczego, z dnia roboczego poprzedzającego otrzymanie świadczenia od Przewoźnika
  • b) albo w oparciu o kurs z dnia wymiany dla waluty, w której zostało spełnione świadczenie przez Przewoźnika, w wybranym przez DCC Service kantorze.
 6. W sytuacji gdyby po zawarciu Umowy Klient otrzymał jakiekolwiek płatności bezpośrednio od organizatora turystyki lub Przewoźnika lotniczego, Klient jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania o tym DCC Service, nie później jednak niż w terminie 3 dni. Takie płatności będą uznawane za świadczenia wypłacone w związku z realizacją Umowy i uprawniają DCC Service do otrzymania opłat i wynagrodzenia za świadczone Usługi. Wówczas Klient zobowiązany jest wypłacić DCC Service należne mu wynagrodzenie w terminie 7 dni od wezwania.
§5 REKLAMACJA, ODSTĄPIENIE, WYPOWIEDZENIE

 

 1. Klient, który jako konsument zawarł Umowę poza lokalem przedsiębiorstwa na podstawie ustawy o prawach konsumenta może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie (drogą pocztową lub elektroniczną) w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, na adres: DCC service Sp. z o.o., ul Poznańska 62/88, 60-853 Poznań lub e-mail: biuro@odszkodowaniesamolot.pl.
 2. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem Usług Klient może zgłaszać na adres DCC service Sp. z o.o., ul Poznańska 62/88, 60-853 Poznań lub e-mail: biuro@odszkodowaniesamolot.pl. Reklamacja powinna określać: dane Klienta, w sposób umożliwiający jego identyfikację oraz  przedmiot reklamacji i okoliczności uzasadniające reklamację.
 3. DCC Service zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania wraz ze sposobem jej rozpatrzenia.
 4. Niedostarczenie przez Klienta dokumentów, pełnomocnictwa lub danych wskazanych przez DCC Service w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy, uprawnia DCC Service do rozwiązania umowy po uprzednim powiadomieniu Klienta o takim zamiarze.
 5. W przypadku przekazania przez Klienta na rzecz DCC Service nieprawdziwych informacji lub dokumentów DCC Service jest uprawniony do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
 6. Umowa ulega rozwiązaniu w przypadku:
  • jeżeli okaże się, że wystąpienie z Roszczeniem o Odszkodowanie wiąże się z koniecznością złożenia pozwu do Sądu poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, bądź nastąpiła zmiana założeń, przepisów prawa, przedawnienie sprawy bądź niewypłacalność Przewoźnika lotniczego;
  • DCC Service uznało na dowolnym etapie sprawy, iż niecelowe jest dochodzenie Roszczenia oraz poinformowało o tym fakcie Klienta.
 7. Klientowi przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy w dowolnym czasie z tym, że Klient zobowiązany jest wówczas zwrócić DCC Service poniesione przez niego wydatki, które poczynił w celu należytego wykonania Umowy oraz uiścić część wynagrodzenia adekwatną do dotychczasowego nakładu i czasu pracy DCC Service.
 8. W przypadkach, o których mowa w pkt 4, 5 i 6 powyżej Klientowi nie przysługuje prawo do jakiegokolwiek odszkodowania.
§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

 1. Klient zobowiązuje się do zwrotu kosztów i pokrycia wszelkich szkód DCC Service powstałych w związku z przekazaniem przez Klienta nieprawdziwych informacji lub dokumentów.
 2. Klient zobowiązuje się do wynagrodzenia w pełnej wysokości szkody DCC Service w każdym przypadku kierowania przeciwko DCC Service roszczeń przez osoby trzecie, w tym między innymi z powodu niewłaściwej komunikacji Klienta, przekazania przez niego nieprawidłowych danych/informacji oraz nieuczciwego zachowania.
§7 POLITYKA COOKIES

 

DCC Service szanuje prywatność Użytkowników i przestrzega przepisów dotyczących danych osobowych, przekazywanych przez Użytkownika za pośrednictwem naszej strony.

Korzystanie z Serwisu internetowego wymaga zapisywania plików „Cookies” przez serwer Serwisu internetowego na urządzeniu końcowym Użytkownika.

„Cookies” to zaszyfrowany identyfikator systemu komputerowego zapisany w pliku tekstowym. Pliki te nie umożliwiają identyfikacji Użytkownika, za ich pomocą nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Do działania „Cookies” konieczna jest ich akceptacja przez przeglądarkę internetową oraz nieusuwanie ich z dysku urządzenia końcowego Użytkownika.

W ramach wykonywanych czynności korzystamy z plików cookies. Tym samym informujemy, że przez dalsze korzystanie z naszej strony www.odszkodowaniesamolot.pl wyrażają Państwo zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego Państwo korzystają tzw. plików cookies. Dodatkowo wskazujemy, że w każdej chwili mogą Państwo cofnąć powyższą zgodę. Mogą Państwo również zmienić ustawienia cookies, aby nie zapisywały one Państwa śladów.

§8 POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usługi przez DCC Serviceoraz zawarcia umowy, a odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia przez DCC Service usług wymagających podania danych w Serwisie internetowym.
 2. Administratorem danych osobowych Serwisu Internetowego jest DCC Service Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Poznańskiej 62/88, 60-853 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000717991, NIP 7811965373, REGON 369498238.
 3. W stosunku do danych osobowych Użytkowników przekazywanych do Serwisu Internetowego Administrator działa na podstawie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, w tym w szczególności na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000).
 4. Dane osobowe podane przez Użytkownika będą przetwarzane przez Usługodawcę w następujących celach:
  1. w celu korzystania przez Użytkownika z usług Serwisu internetowego;
  2. realizacji Umowy;
  3. zgłoszenia Roszczenia do Przewoźnika lotniczego oraz do organów publicznych związanych z tym Roszczeniem;
  4. uzyskania dla Użytkownika/Klienta odszkodowania lub rekompensaty;
  5. dokonywania rozliczeń;
  6. w celu wykonania obowiązku prawnego, jeżeli taki obowiązek zostanie nałożony na Usługodawcę ;
  7. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem DCC Service;
  8. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem DCC Service.
 5. Usługodawca przetwarza następujące kategorie danych:
  1. podstawowe dane identyfikacyjne i dotyczące zamieszkania;
  2. dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne;
  3. adres e-mail, numer telefonu;
  4. numer rezerwacji lotu, plan podróży;
  5. kopia dokumentu tożsamości, zawierająca zdjęcie – w niektórych przypadkach;
  6. dane bankowe.
 6. Państwa dane osobowe przetwarzane przez Administratora są:
  1. zbierane w określonych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach (zasada minimalizowania ilości danych osobowych do treści niezbędnych);
  2. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych;
  3. chronione za pomocą odpowiednich środków technicznych, fizycznych lub organizacyjnych przed niedozwolonym, niezgodnym z prawem przetwarzaniem, przypadkową utratą, zniszczeniem, zniekształceniem lub uszkodzeniem;
  4. przetwarzane zgodnie z prawem w sposób przejrzysty, jasny i zrozumiały dla osoby, której dane dotyczą;
  5. nieprzetwarzane w sposób niezgodny z celem, w jakim zostały zebrane;
  6. ograniczone do tego, co jest niezbędne dla realizacji celów, dla których są przetwarzane;
  7. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane lub ograniczane;
  8. przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
  9. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą.
 7. Przetwarzanie Państwa danych osobowych danych osobowych jest możliwe jedynie, gdy spełniona jest przynajmniej jedna z wymienionych przesłanek:
  1. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
  2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;
  3. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie skonkretyzowanych celów;
  4. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą;
  6. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
  7. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą.
 8. Jeżeli podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda to mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie.
 9. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu korzystania przez Państwa z usług, obowiązuje do jej odwołania.
 10. Dane osobowe Użytkowników i Klientów mogą być udostępniane podmiotom trzecim, wyłącznie w celu wykonania umów zawartych między Użytkownikiem a DCC Service.
 11. Niezależnie od celu przetwarzania danych, dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć również upoważnieni pracownicy i podwykonawcy oraz kontrahenci (w tym firmy informatyczne, magazyn, kurier, obsługa płatności) Administratora danych, z którymi zawarł on odpowiednie umowy powierzenia danych (odnośnie do szczegółów skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych).
 12. Dane osobowe mogą być przekazywane poza UE tylko w celu realizacji umowy między Użytkownikiem/Klientem a DCC Service, zgodnie z Regulaminem oraz przy zachowaniu odpowiednich zabezpieczeń.
 13. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane i będzie obliczany w oparciu o następujące kryteria:
  1. przepisy prawa, które mogą narzucać przetwarzanie danych lub ich archiwizację przez określny czas;
  2. okres przez jaki są świadczone usługi;
  3. okres do momentu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń;
  4. okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora;
  5. okres na jaki została udzielona zgoda.
 14. Ponadto informujemy, że osoba, której dane dotyczą posiada następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do danych;
  2. prawo do bycia informowanym;
  3. prawo do poprawiania danych;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  5. prawo do usuwania danych („prawo do bycia zapomnianym”);
  6. prawo do przenoszenia danych;
  7. prawo do wniesienia sprzeciwu.
 15. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania danych osobowych, osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z dniem publikacji na stronie www.odszkodowaiesamolot.pl i od tego dnia będzie miał zastosowanie do wszelkiej współpracy pomiędzy DCC Service a Klientem.
 2. DCC Service zastrzega możliwość zmiany Regulaminu poprzez opublikowanie zmiany na stronie www.odszkodowaniesamolot.pl, jednak nie później niż 7 (siedem) dni przed planowanym terminem wejścia ich w życie.
 3. Do Umów zawartych przez Klienta przed dniem wejścia w życie nowej wersji regulaminu stosuje się postanowienia poprzedniej wersji Regulaminu.
 4. Jeśli dowolne postanowienie Regulaminu okaże się nieważne, niezgodne z prawem lub nieegzekwowalne, wszystkie pozostałe (niedotknięte przedmiotową wadą) postanowienia Regulaminu zachowają skuteczność i ważność.
 5. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Regulamin oraz Umowa podlegają prawu polskiemu, a wszelkie spory związane z ich wykonaniem rozstrzygał będzie sąd powszechny, właściwy dla siedziby DCC Service.
 7. Strony zobowiązują się do bezzwłocznego informowania drugiej Strony o zmianie wszelkich danych kontaktowych.